Home // Page 1 // Page 2 // Page 3

ข่าวสาร/บทความ

ประกันชีวิตดีอย่างไร ทำไมต้องทำ

05/Jun/2019 | 10:14:24
   เ
มื่อพูดถึงการซื้อประกันชีวิ
หลายคนคงคิดว่าจำเป็นหรือไม่ ในสังคมเราก็จะมีทั้งคนที่คิดจะซื้อและไม่ซื้อ คนที่ไม่ซื้อก็อาจจะคิดเอาเองว่า "ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น" หรือไม่ก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวแทนประกันหรือบริษัทประกัน

ส่วนคนที่คิดจะซื้อก็เพื่อเอาไว้ลดหย่อนภาษี หรือเพื่อเป็นการออมเงิน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อ เราควรถามตัวเองก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน แต่อยากจะบอกว่า ถ้าเรามีคนที่เรารัก เช่น พ่อ แม่ หรือ คนในครอบครัว การทำประกันก็มีความจำเป็น เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัว หากวันหนึ่งต้องขาดเสาหลักของครอบครัว คนที่เรารักก็ยังอยู่ได้อย่างสบาย นอกจากนี้การทำประกันยังถือเป็นการออมเงิน ซึ่งสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาหักลดหย่อนภาษีได้

ทำไมต้องทำประกันชีวิต ทำแล้วได้อะไรตอบแทน

   1. ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดภัยแก่ชีวิต จนทำให้เสียรายได้เนื่องจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือชราภาพ โดยจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันตามที่ระบุไว้

   2. เพื่อเป็นการออมทรัพย์ หากผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยที่มีการออมทรัพย์รวม ก็จะได้รับเงินก้อนตามที่ตกลงเมื่อยังมีชีวิตหรือวันที่สัญญาครบกำหนด

   3. บริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนที่เป็นเงินออมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ลงทุนในการซื้อหุ้น หรือพันธบัตร ซึ่งก็สามารถที่จะให้รัฐบาลนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภค แทนที่จะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ

สำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรงต่อเนื่องและทุพพลภาพ (พิการ)

   การทำประกันเป็นการโอนความเสี่ยงในด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเรารวมถึงบุคคลในครอบครัว ทำให้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ในช่วงที่ต้องรักษาตัว ประกันชีวิตจึงสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันได้ เพื่อเป็นทันการศึกษาให้บุตร

   ข้อดี ของการออมเงินเพี่อเป็นทุนการศึกษาบุตรกับประกันชีวิตที่สำคัญคือเป็นการออมที่รับรองเป้าหมาย ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ชำระเบี้ย (ผู้ปกครอง) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ (พิการ) ผู้รับประกัน (บริษัท) จะชำระเบี้ยประกันแทน เมื่อผู้เอาประกัน (บุตร) มีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา
engine by CW
Copyright : 2019 www.aiawefamily.com
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก
www.aia.co.th
Scroll To Top